دسته: دست‌نوشته‌ها

Loading

نان روزانه

چهارشنبه ۱۵ تیر

حزقیال ۳۶:‏۲۲-‏۲۸

«روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد» (آیۀ ۲۶)

تعمق در تصویر

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.