نان روزانه

کلام امروز: متی ۶: ۹ -۱۰ | مطالعهٔ کتاب مقدس: افسسیان ۱: ۳ - ۱۴

دعای خدا‌محور

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان انجام می‌شود، بر زمین نیز به انجام رسد. متی ۶: ۹ -۱۰

در انجیل متی ۶: ۵ – ۱۵ با تعلیم جاودانۀ عیسی در مورد دعا روبرو می‌شویم. عیسی قبل از ارائۀ یک الگوی صحیح برای دعا، با اشاره به بعضی از خصوصیات دعای ریاکاران مذهبی و اقوام بت‌پرست، ما را با نمونه‌هایی از دعاهای اشتباه و بی‌ثمر آشنا می‌کند. در این نمونه‌ها دو خطای عمده در دعا مشاهده می‌شود. دعای گروه اول دعایی انسان‌محور است که به عوض جلال خدا بدنبال جلال خود شخص است. در این نمونه، دعا برای کسب اعتبار و احترام نزد مردم به کار‌رفته، دیگر خدا در آن جایی ندارد. دعای گروه دوم دعایی نیاز‌محور است که مقام خدا را تنها به تامین کنندۀ نیازها تقلیل می‌دهد و در آن تلاشی برای شناخت شخصیت خدا بکار برده نمی‌شود.

پس از این مقدمه، عیسی در دعای ربانی، الگوی یک دعای کامل و صحیح را در اختیار ما قرار می‌دهد. او با ذکر اشتباهات دعای انسان‌محور و دعای نیاز‌محور، ما را دعوت می‌کند که دعای خود را به دعایی خدا‌محور تغییر دهیم. با معرفی این نمونه، عیسی بر آن است که در شاگردان خود ذهنیتی متفاوت نسبت به دعا ایجاد کند. در دعای ربانی همۀ قسمتهای لازم در دعا در جای صحیح خود قرار می‌گیرند تا مقصود کامل خدا از دعا برآورده شود.

با اشاره به پدر بودن خدا، عیسی هرگونه فاصله و جدایی بین انسان و خدا را بر‌می‌دارد. اما، در عین حال احترام و تکریم پدر را در آغاز هر دعا قرار می‌دهد. نزدیک شدن به دعا با یک چنین طرز فکری، خدا را به محور و مقصد دعا تبدیل می‌کند. لذا، طلبیدن پادشاهی خدا و انجام ارادۀ او بر زمین مهمترین اولویت شخص دعا گزار می‌شود. اما، یقیناً مقصود عیسی این نبود که ما با الگو قرار دادن دعای ربانی به تکرار هر روزۀ کلمات آن بپردازیم. آگاهی از برتری ارادۀ خدا بر ارادۀ ما، سبب می‌شود که ما هر روزه بدنبال کشف و درک هرچه بیشتر ارادۀ او باشیم تا برای جهان مادی نمونه‌ای از اطاعت قرار دهیم، همان اطاعتی که پایه و اساس روابط فرشتگان با خداست.

مطالعهٔ کتاب مقدس

متی ۶: ۹ -۱۰

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان انجام می‌شود، بر زمین نیز به انجام رسد.

افسسیان ۱: ۳ - ۱۴

برکات روحانی در مسیح
۳متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است. ۴زیرا پیش از آفرینش جهان، ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدّس و بی‌عیب باشیم. و در محبت، ۵بنا بر قصد نیکوی ارادۀ خود، ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطۀ عیسی مسیح از مقام پسرخواندگی او برخوردار شویم؛ ۶تا بدین وسیله فیض پرجلال او ستوده شود، فیضی که در آن محبوب به‌رایگان به ما بخشیده شده است. ۷در او، ما به واسطۀ خون وی رهایی یافته‌ایم، که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای فیض خود، ۸همراه با حکمت و فهم کامل، به‌فراوانی به ما بخشیده است. ۹او راز ارادۀ خود را به ما شناسانید، بنا بر قصد نیکوی خود که در مسیح نمایان ساخت ۱۰به جهت ادارۀ امورِ کمالِ دوران. و آن اراده این است که همه چیز را، خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، در یکی یعنی مسیح گرد ‌آورد.
۱۱ما نیز در وی میراث او گشتیم، زیرا بنا بر قصد او که همه چیز را مطابق رأی ارادۀ خود انجام می‌دهد، از پیش تعیین شده بودیم. ۱۲تا ما که نخستین کسانی بودیم که به مسیح امید بستیم، مایۀ ستایشِ جلال او باشیم. ۱۳و شما نیز در او جای گرفتید، آنگاه که پیامِ حقیقت، یعنی بشارتِ نجات خود را شنیدید؛ و در او نیز چون ایمان آوردید، با روح‌القدسِ موعود مُهر شدید، ۱۴که بیعانۀ میراث ماست برای تضمین رهاییِ آنان که از آنِ خدایند، تا جلال او ستوده شود.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.