نان روزانه

کلام امروز: متی ۱۶: ۱۵-۱۶ | مطالعهٔ کتاب مقدس: *متی ۱۶: ۱۳ -۲۰*مکاشفه ۱: ۹ - ۱۸

پسر خدای زنده

“به نظر شما من کیستم؟” شمعون پِطرُس پاسخ داد: “تویی مسیح، پسر خدای زنده!” متی ۱۶: ۱۵-۱۶  

قیصریۀ فیلیپی، شهری در ۴۰ کیلومتری شمال دریاچۀ جلیل بود که ابتدا مرکز پرستش کنعانیان برای بُتی بنام بَعل بود. پس از تصرف این ناحیه به‌دست سپاه یونان، بتدریج یونانیان، پرستش بتی بنام پَن را نیز در این ناحیه رواج دادند. سپس، با روی کار آمدن رومیان، پرستش قیصر نیز به عنوان خدایی در قید حیات رایج شد. در نتیجه، فرماندار این ناحیه، فیلیپ هرود، که یکی از پسران هیرودیس کبیر (سازندۀ معبد جدید یهودیان) بود به احترام قیصر و کسب احترام بیشتر برای خودش نام این شهر را به قیصریۀ فیلیپی تغییر داد.

در یک چنین مکانی، عیسی نظر مردم و نظر شاگردان را در مورد خودش جویا می‌شود. او ابتدا از شاگردان می‌پرسد، “به گفتۀ مردم، پسر انسان کیست؟” پاسخ شاگردان، بدون توجه به جمعیت قابل ملاحظۀ بت‌پرستان در این ناحیه، تنها باورهای یهودیان را دربر‌می‌گیرد. اشارۀ آنها به یحیای تعمید دهنده، ایلیا، ارمیا و سایر پیامبران، انعکاسی از سردرگمی مردم و شناخت محدود آنها از شخصیت عیسی است. در واقع با این سؤال عیسی قصد دارد تصویری از خود را به نمایش گذارد که مبتنی بر شناختی ظاهری و از فاصلۀ دور است. امروزه هم اکثر مردم جهان ما یک چنین تصویری از عیسی را در ذهن خود دارند؛ تصویری مبهم و بدون جزئیات لازم . اما سؤال دوم عیسی و پاسخ پطرس ما را با تصویری کاملاً متفاوت از عیسی روبرو می‌کند، تصویری که از مشاهده و شناخت نزدیک عیسی و رابطه‌ای صمیمی با او حاصل شده است. این تصویر، دربرگیرندۀ شخصیت الهی (پسر خدا) و ابدی (خدای زنده) عیسی است. در این تصویر او نه تنها بسیار بالاتر از تمامی انبیاست، بلکه شخصیت الهی او از مرزها و باورهای یهود فراتر می‌رود تا خدایان و خداوندان دروغین اقوام دیگر را به زیر کشد، حتی خداوندی چون قیصر را که در قید حیات بود. با این اعتراف، نام شمعون پسر یونا به پطرس تغییر می‌یابد. دیگر هویت پطرس با نام پدر جسمانی او تعریف نمی‌شود، بلکه با پدر او در آسمان، همان پدری که هویت حقیقی عیسی را بر پطرس آشکار ساخت، یعنی مسیح پسر خدای زنده.

امروز هم مسیح قادر است بر هر خدای دیگری، در هر سرزمینی غلبه یابد، چرا که او پسر خدای زنده است.

مطالعهٔ کتاب مقدس

متی ۱۶: ۱۵-۱۶

۱۵عیسی پرسید: «شما چه می‌گویید؟ به نظر شما من کیستم؟» ۱۶شَمعون پطرس پاسخ داد: «تویی مسیح، پسر خدای زنده!»

*متی ۱۶: ۱۳ -۲۰

اعتراف پطرس دربارۀ عیسی
 
۱۳چون عیسی به نواحی قیصریۀ فیلیپی رسید، از شاگردان خود پرسید: «به گفتۀ مردم، پسر انسان کیست؟» ۱۴آنان پاسخ دادند: «برخی می‌گویند یحیای تعمیددهنده است. بعضی دیگر می‌گویند ایلیا، و عده‌ای نیز می‌گویند اِرمیا یا یکی از پیامبران است.» ۱۵عیسی پرسید: «شما چه می‌گویید؟ به نظر شما من کیستم؟» ۱۶شَمعون پطرس پاسخ داد: «تویی مسیح، پسر خدای زنده!» ۱۷عیسی گفت: «خوشا به حال تو، ای شَمعون، پسر یونا! زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است. ۱۸من نیز می‌گویم که تویی پطرس، و بر این صخره، کلیسای خود را بنا می‌کنم و دروازه‌های هاویه بر آن استیلا نخواهد یافت. ۱۹کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو می‌دهم. آنچه بر زمین ببندی، در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی، در آسمان گشوده خواهد شد.» ۲۰آنگاه شاگردان خود را منع کرد که به هیچ‌کس نگویند او مسیح است.

*مکاشفه ۱: ۹ - ۱۸

ظاهر شدن عیسی به یوحنا
۹من یوحنا، برادر شما، که در رنجها و در پادشاهی و در استقامتی که در عیسی از آن ماست، با شما شریکم، به‌خاطر کلام خدا و شهادت عیسی، در جزیرۀ پاتموس بودم. ۱۰در روزِ خداوند، در روح شدم و صدایی بلند چون بانگ شیپور از پشت سر شنیدم ۱۱که می‌گفت: «آنچه را که می‌بینی بر طوماری بنویس و به هفت کلیسای اَفِسُس، اِسمیرنا، پِرگاموم، تیاتیرا، ساردِس، فیلادِلفیه و لائودیکیه بفرست.»
۱۲پس رو به عقب برگردانیدم تا ببینم آن چه صدایی است که با من سخن می‌گوید؛ و چون برگشتم، هفت چراغدان طلا دیدم، ۱۳و در میان آن چراغدانها یکی را دیدم که به ’پسر انسان‘ می‌مانست. او ردایی بلند بر تن داشت و شالی زرّین بر گرد سینه. ۱۴سر و مویش چون پشم سفید بود، به سفیدی برف، و چشمانش چون آتشِ مشتعل بود. ۱۵پا‌هایش چون برنجِ تافته بود در کوره گداخته، و صدایش به غرّش سیلابهای خروشان می‌مانست. ۱۶و در دست راستش هفت ستاره داشت و از دهانش شمشیری بُرّان و دو دم بیرون می‌آمد، و چهره‌اش چونان خورشید بود در درخشش کاملش.
۱۷چون او را دیدم همچون مرده پیش پا‌هایش افتادم. امّا او دست راستش را بر من نهاد و گفت: «بیم مدار، من اوّلم و من آخر؛ ۱۸و من آن که زنده اوست. مرده بودم، امّا اینک ببین که زندۀ جاویدم و کلیدهای مرگ و جهانِ مردگان در دست من است.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.