روز: مهر ۲۰, ۱۳۹۸

نان روزانه

شنبه ۱۸ مرداد

لوقا ۲۴:‏ ۳۶ تا انتهای فصل

«آنها از فرط شادی و حیرت نمی‌توانستند باور کنند…» (آیهٔ ۴۱)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روزبه‌روز ۱۸ مرداد

هرچه شب تاریکتر، طلوع صبح نزدیکتر

مزمور ۵:۱۳۹- ۶

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.