موسی در رود نیل

پادشاه دستور داد تمام نوزادان پسر اسرائیلی را بکُشند…

ادامه مطلب