بایگانی‌ها: روز به روز

روز به روز ۲۰ مهر

زبانِ محبت، زبانِ میان پدر و فرزندانش

اول یوحنا ۱۹:۴- ۲۱

نان روزانه

پنجشنبه ۲۹ مهر

اشعیا ۲:‏۱۲ تا آخر

«زیرا خداوندِ لشکرها را روزی است.» (آیۀ ۱۲)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۹ مهر

مرد عادل چه می‌تواند بکند؟

مزمور ۳:۱۱

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.