بایگانی‌ها: روز به روز

روز به روز ۲۱ مهر

ای دل من، او به تو گفته است: «روی مرا بجوی!»

مزمور ۷:۲۷- ۱۴

نان روزانه

پنجشنبه ۳۰ دی

پیدایش ۶:‏۱۱‏-۷:‏۱۰

«... عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت.» (۶:‏۱۸)

تعمق در تصویر

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.