بایگانی‌ها: روز به روز

روز به روز ۲۱ مهر

ای دل من، او به تو گفته است: «روی مرا بجوی!»

مزمور ۷:۲۷- ۱۴

نان روزانه

جمعه ۱۰ تیر

لوقا ۱۶:‏۱-‏۱۸

«مال این دنیای فاسد را برای یافتن دوستان صرف کنید.» (آیۀ ۹)

تعمق در تصویر

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.