لوقا ۲۸:۶

برای هر که نفرینتان کند برکت بطلبید و هر کس را که آزارتان دهد دعای خیر کنید.

ایرینا راتوشینسکایا

تقریباً هر درخواستی که مسیح از ما کرده، اجرا‌نشدنی به‌نظر می‌رسد. با این حال، اگر ما می‌خواهیم از خداوند پیروی نماییم، راه دیگری نداریم. من زندان‌های کا.گ.ب را بارها تجربه کرده‌ام. واکنشی که دنیا به شکنجه‌گران کا.گ.ب نشان می‌دهد، حس نفرت است و کا.گ.ب هم هر ساعت دلیلی برای انزجار به مردم جهان می‌دهد، اما من خیلی زود دریافتم که اگر من هم از آنها منزجر باشم، از درون خورده خواهم شد.
من هم‌بندانی را می‌شناختم که سر تا پای وجودشان مالامال از نفرت بود و در اثر همین نفرت، عقلشان را از دست دادند و شخصیت‌شان تخریب شد و این دقیقاً همان چیزی است که کا.گ.ب می‌خواهد. ما به‌عنوان مسیحی چگونه باید این قبیل احساسات را کنترل کنیم؟ مسیح به ما فرمان داده؛ نفرت را با محبت بیرون برانیم. این کار آسانی نیست. این درخواست مسیح اجرا نشدنی به‌نظر می‌رسد، اما راه دیگری نیست. «هر کس را که آزارتان دهد دعای خیر کنید.» چنین دعایی شاید سبب نجات آنها شود، اما در هر صورت یقینا ما را نجات خواهد داد.