مزمور ۱:۴۶- ۲

خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی‌ها فورا یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید، اگرچه جهان مبدل گردد و کوه‌ها درقعر دریاها به لرزش آید.

مهدی دیباج

خدا در داستان دوستان دانیال در تون آتش، به ما حقیقت روحانی مهمی را می‌آموزد: اگر می‌خواهیم با خداوندمان از نزدیکتر راه برویم، باید حاضر باشیم به میان آتش برویم، چون آنجا امن‌ترین جا برای ماست. نه تنها جوراب‌هایمان نخواهند سوخت، بلکه حتی لباس‌هایمان هم بوی آتش نخواهند گرفت. خدا را شکر می‌کنم که در طی این هفت سالی که به‌خاطر ایمانم در زندان بوده‌ام، خداوند عیسای مسیح به‌طرزی عالی قوت من بوده است. نه تنها می‌توانم از نزدیک با وی در میان آتش راه بروم، بلکه به پیش هم می‌روم.
او در میان آب و آتش هدایتم کند،
ما را در راه صلیب هدایت نماید.
آری، خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی‌ها فوراً یافت می‌شود.