متی ۲۵:۶

پس به شما می‌گویم، نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟

لونگ سینگ

آیا خدا فقط به مشکلات بزرگ ما علاقمند است یا همانند ما به کوچکترین جزئیات نگرانی‌های روزمره‌مان توجه نشان می‌دهد؟ این موضوع، بررسی کتاب مقدس ما در روستای کوچکی بود که پناهندگانی از شرق لائوس در آن اسکان داده شده بودند. همه آنها مجبور شده بودند از خطر جنگ بگریزند جنگ میان ایالات متحده و ویتنام شمالی. حالا در بخش آزاد لائوس، بدون خانه و کاشانه و در زیر کلبه‌هایی از جنس خیزران زندگی می‌کردند. ایشان مشکلات بزرگی داشتند و به همین خاطر بود که ما در جلسه بررسی کتاب مقدس موضوع نگرانی‌ها و اعتماد به خدا را پیش کشیدیم، اما در این میان مشکلات کوچکی هم بود که اغلب آنها را خیلی بی‌ریا و ساده در دعاهایشان مطرح می‌کردند. بیوه زنی که توانسته بود جان خود و یگانه پسرش را از مهلکه به در برده و پناهنده شود، با توجه خاصی به بحث گوش می‌داد. او از جهات مختلف نگرانی‌های بسیاری داشت. نه از خدمات اجتماعی خبری بود و نه از کار و آنها مجبور بودند برای فراهم کردن خوراکی که زنده نگهشان دارد، جنگل را جستجو نمایند. «نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما»، دعای هر روزه این بیوه زن بود. در پایان جلسه او از حاضران خواست برایش دعا کنند: «می‌شود خواهش کنم برای خوکم که بیمار است دعا کنید؟» این درخواست عجیب از هیچ طرف با واکنش منفی رو‌به‌رو نشد. این تنها دارایی وی بود. پس با شور و ایمان برای خوک زن بینوا دعا کردند. چرا خدا تبری را بر روی آب شناور سازد (دوم پادشاهان ۶) و خوکی را درمان نکند؟ خدا خیلی بزرگ است، با این حال مواظب مسائل کوچک نیز هست. «برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواست‌های خود را به خدا ابراز کنید» (فیلیپیان ۶:۴).