مزمور ۱۹:۳۱-۲۴

زهی عظمت احسان تو که برای ترسندگانت ذخیره کرده‌ای و برا ی متوکلانت پیش بنی‌آدم ظاهر ساخته‌ای. ایشان را در پرده روی خود از مکاید مردم خواهی پوشانید. ایشان را در خیمه‌ای از عداوت زبان‌ها مخفی خواهی داشت. متبارک باد خداوند که رحمت عجیب خود را در شهر حصین به من ظاهر کرده است. و اما من در حیرت خود گفتم که از نظر تو منقطع شده‌ام. لیکن چون نزد تو فریاد کردم آواز تضرع مرا شنیدی. ای جمیع مقدسان خداوند او را دوست دارید. خداوند امنا را محفوظ می‌دارد و متکبران را مجازات کثیر می‌دهد. قوی باشید و دل شما را تقویت خواهد داد. ای همگانی که برای خداوند انتظار می‌کشید

داوود

«خداوند دعای داوود را اجابت کرده و او از این موضوع آگاه است: «اما من در حیرت خود گفتم که از نظر تو منقطع شده‌ام. لیکن چون نزد تو فریاد کردم آواز تضرع مرا شنیدی.» (آیه ۲۲) از این رو داوود از خدای خود تشکر می‌کند. هر اتفاقی که بیفتد: «خدای من تو هستی. وقت‌های من در دست تو می‌باشد.» (آیات ۱۴و۱۵).