عبرانیان ۷:۱۱

با ایمان بود که نوح هنگامی که از جانب خدا درباره اموری که تا آن زمان دیده نشده بود هشدار یافت، آن را با خداترسی به جد گرفت و برای نجات خانواده خویش کشتی ساخت. او با ایمان خود دنیا را محکوم کرد و وارث آن پارسایی شد که بر ایمان استوار است.

انریکه پالاسیو

با اعمال است که «ایمان راستین» اثبات می‌شود. به بیانی دیگر: ایمان بایستی در شیوه زندگی، عمل و رفتار ما متجلی شود. نوح هنگامی که فرمان خدا را شنید و مطابق آن عمل نمود، شهادتی از این واقعیت برجای نهاد. نوح سالیان زیاد فقط به‌واسطه ایمان، به ساخت کشتی ادامه داد. نه نشانه‌ای از باران در کار بود و نه اثری از ویرانی، اما او ساخت و منتظر نشست. مسیح زمان‌های آخر را با روزگار نوح مقایسه می‌کند: «زمان ظهور پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای پیش از توفان، قبل از اینکه نوح به کشتی درآید، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و زن می‌گرفتند و شوهر می‌کردند و نمی‌دانستند چه در پیش است. تا اینکه توفان آمد و همه را با خود برد. ظهور پسر انسان نیز همین گونه خواهد بود» (متی ۳۷:۲۴- ۳۹). نوح در دوره فیض و داوری می‌زیست. در دوره ارتداد عظیم زندگی می‌کرد. همه آدم‌های پیرامون او شرور بودند. با این حال نوح به خدا ایمان داشت و زمانی که داوری از راه رسید، در امان ماند. «دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید» (یوحنا ۱:۱۴). «پس بیدار باشید، زیرا نمی‌دانید سرور شما چه روزی خواهد آمد».