اول پطرس ۴:۱۲

« از این آتشی که برای آزمودن شما در میانتان بر پاست، در شگفت مباشید، که گویی چیزی غریب بر شما گذشته است.

نیکولای گئورگیتا

گاهی خدا برای اثبات درستی کتاب مقدس از وجود آدم‌های بی‌خدا استفاده می‌کند. روزی پلیس مخفی به خانه‌ام آمد و بیشتر کتاب‌های مسیحی را مصادره نمود. فردای آن روز برای ارائهٔ پاره‌‌ای توضیحات و تکمیل تحقیقات، احضار شدم. یک بازپرس نظامی و چهار پلیس مخفی به مدت ده ساعت از من بازجویی ‌کردند. سپس از من خواستند که اگر چیز دیگری هست که بخواهم بدان اعتراف کنم، خواهند شنید. پس من گفتم: «آقا، من از این تحقیقات اصلاً در شگفت نشدم، چون می‌دانستم که اتفاق خواهد افتاد.»
خداوند عیسای مسیح به پیروانش گفته که اگر بخواهند از وی پیروی نمایند، آنها نیز دستگیر خواهند شد و رنج خواهند کشید. اگر من شاگرد مسیح نبودم، آیا شما مرا دستگیر می‌کردید؟» به من نگاه کردند و گفتند: «نه.» ادامه دادم: «پس کتاب مقدس درست می‌گوید. این بازپرسی‌ها برای من درستی کلام خدا را تأیید می‌کنند و من مشتاقانه حاضرم با عواقب آن رو در رو شوم. می‌خواهم بهایش را بپردازم. کار شما این است که بهای آن را تعیین کنید و کار من این است که با خوشحالی بهای آن را بپردازم، چون خدایم را دوست دارم و او مرا برای تحمل این بار تقویت خواهد نمود. اما می‌خواهم شما نیز بدانید که او شما را هم دوست دارد.» بهت زده و سر در گم به من نگاه می‌کردند. از من معذرت خواهی کردند و آزادم نمودند تا به خانه بروم. آنها گفتند: «ما فقط وظیفه‌مان را انجام دادیم.» بیایید هیچ وقت از انجیل عار نداشته باشیم؛ زیرا که قدرت خداست برای نجات.