دوم تیموتاؤس ۲:۴

کلام را موعظه کن.

یانگ ژانگ

در میان نهادن انجیل، نخستین اولویت بدن مسیح است. این مسئولیت نه فقط بر ذمه ایمانداران «بالغ» که بر گردن نوایمانان هم هست. هر ایمانداری باید در کار نشر کلام خدا سهیم باشد. هر چه بیشتر بکارید، بیشتر هم درو خواهید کرد. اگر کاشتی نباشد، درویی هم نخواهد بود. خدا می‌خواهد شاهد حصاد جان‌ها باشد. او برای شخم زدن، کاشتن و درو کردن حصاد به کارگر نیاز دارد. ما همان کارگران هستیم. ما نه تنها قوم او، که خادمان او نیز هستیم. او می‌تواند خادم خود را هر جا که خواست، بفرستد. خادم هیچ بهانه‌ای ندارد: به من عطایی داده نشده، من قابلیت ندارم… استاد می‌داند که چه کسی چه دارد. · هر که را تعیین می‌نماید، مسح نیز می‌کند. · هر که را که فرا می‌خواند، توانایی نیز می‌بخشد. · هر که را می‌فرستد، همراهش نیز می‌رود. · وقتی از شما می‌خواهد سخن بگویید، کلامش را هم در دهانتان قرار خواهد داد. فقط از او اطاعت نمایید، و آنگاه خدا را خواهید دید که از طریق شما عمل می‌کند.