عبرانیان ۳۳:۱۱

… با ایمان، ممالک را فتح کردند، عدالت را برقرار نمودند و وعده‌ها را به چنگ آوردند.

مونا خولی

کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر باشد زندگی پرخطری داشته باشد. آنانی هم که چنین روشی را برگزیدند یا بدلکار حرفه‌ای هستند و یا تروریست، و این وسیله‌ای برای گذران زندگی آنهاست. با این حال در مورد ما، زندگی کردن در خطر مداوم، تجربه‌ای است پانزده‌ ساله. کشور زیبای ما لبنان دارد تاوان سنگینی می‌پردازد. تروریسم، بمبگذاری‌ها و موشک باران مناطق مسکونی هزاران قربانی را تاکنون به کام مرگ کشیده است.

اجتماع مسیحی ما بر سر یک دوراهی دشوار مانده است: گریختن از کشور و زندگی در کشورهای امن، یا ماندن و خدمت کردن به مردم و پذیرا شدن خطر و کشته شدن. ما تصمیم به ماندن و پایداری کردن برای خداوندمان گرفته‌ایم. با خدمت کردن به مردم پریشان و جا دادن به افراد بی سرپناه توانسته‌ایم راه را برایشان روشن سازیم و در آنها انگیزۀ پایداری و سرسختی به وجود آوریم تا برای زنده ماندن بجنگند. خطرات بسیاری را تجربه کرده‌ایم، اما حضور خدایمان را هم به طریقی بسیار عالی تجربه می‌کنیم. دیگر بیشتر از این چه می‌خواهیم؟ آیا در آنجایی که به خدا و خلق خدا خدمت می‌کنید، به دستورهایی که از او گرفته‌اید امین هستید؟ اگر چنین است پس از راهنمایی و برکات خدا هم برخوردار خواهید بود. همیشه در دسترس و شکرگزار باشید و در خداوند شادی نمایید. شرایط هرچه می‌خواهد باشد، اگر ما توانستیم، شما هم می‌توانید. برای برقراری صلح در خاورمیانه دعا کنید.