عبرانیان ۳:۱۱

با ایمان…

مونا خولی

ایمان این است که:
· از خدا انتظار داشته باشم با پنج نان و دو ماهی ما معجزه کند. او می‌تواند مرا به کار گیرد.
· در هنگامی که اوضاع خارج از کنترل به نظر می‌رسد، احساس ترس را کنار بزنم. او بر همه چیز مسلط است.
· در دنیایی نامطمئن، به وفاداری خدا نسبت به خودم اعتماد کنم. آینده در دستان اوست.
· به این واقعیت که خدا مرا دوست دارد پایبند باشم، نه به توانایی‌هایم برای انجام امور. به او می‌توان اعتماد کرد.
· خدا را به خاطر هدیه‌اش که سلامت عاطفی است شکر کنم، نه اینکه تصور کنم همۀ اینها از توانایی خودم برای غلبه بر فشارها سرچشمه می‌گیرد. او مهیا می‌کند.
· «ایمان دارم؛ یاری‌ام ده تا بر بی‌ایمانی خود غالب آیم» (مرقس ۲۴:۹).