تثنیه ۶:۶-۷

این سخنانی که من امروز به تو امر می‌فرمایم، بر دل تو باشد و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما

گریس دوب

هم مادر و هم پدر بودن، همیشه کار آسانی نیست. پس از مرگ همسرم مجبور شدم مسئولیت‌های وی را نیز به عهده بگیرم. کار ساده‌ای نبود، به ویژه در دوران متلاطم به هم ریخته‌ی سیاسی و نبود امنیت مالی. یک بار از کسی شنیدم که: «ما می‌توانیم جهان را فتح کنیم، با این وجود خانواده‌ی خودمان را از کف خواهیم داد». به راستی که این کلمات چقدر درست بودند. می‌توانیم چنان خودمان را درگیر موعظه‌ی انجیل به دیگران نماییم، که اولویت نخست خانواده‌مان از یادمان برود.
البته که خداوند از ما می‌خواهد شاهدان او باشیم، اما این از خانه خودمان شروع می‌شود. باید بگذاریم نورمان بتابد، تا به همه‌ی آنانی که در خانه هستند نور ببخشیم. بچه‌های ما از مسیح در ما؛ چه می‌بینند؟ خدا را شکر می‌کنم که او این اولویت را به من نشان داد. با این وجود باز کار ساده‌ای نبود بدون کمک او واقعا محال ‌بود. بعضی از بچه‌ها توجه کافی نمی‌گیرند چون والدینشان حسابی سرگرم پول در آوردن هستند. آنها هم اولویت اشتباه را برمی‌گزینند.
کتاب مقدس می‌گوید: «طفل را در راهی که باید برود تربیت نما، و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید.» (امثال ۶:۲۲)
آیا ما متوجه اولویت اصلی هستیم؟ آیا مطابق آن عمل می‌کنیم؟ باشد که خداوند من و شما را در خدمت وفادارانه به او که از خانه خودمان آغاز می‌شود یاری نماید.