صدایی از بهشت

آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آنجا دعا کند و روزه بگیرد.

نجات از توفان

عیسی به شاگردانش گفت: «خوب است جایی خلوت پیدا کرده و کمی استراحت کنیم.

مسیح و کودکان

عیسی به شاگردانش گفت: «خوب است جایی خلوت پیدا کرده و کمی استراحت کنیم.

تجربهٔ بالای کوه

یک روز عیسی با شاگردانش رازی را درمیان گذاشت، اینکه او به‌زودی مورد آزار و رنج بسیار قرار خواهد گرفت