دسته: بانوان

بانوان مسیحی

فصل دوم – نزدیک عیسی بمان ۹

با رشد کلیسایی که سلیمان و گولجا در آن خدمت می‌کردند و انتشار خبر آن در شهر، دیگران نیز به مخالفت با آن برخاستند…

Loading
Loading