در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم راشین که بسیار اهل مطالعه و کتاب خواندن هستند گفتگو خواهیم کرد و ضمن بررسی بعضی از جنبه های اهمیت  مطالعه بر زندگی، با خدمت ارزشمندی که این خواهر عزیز و تیم خدمتی شان در قسمت صوتی کردن کتاب های مختلف انجام میدهند، بیشتر آشنا خواهیم شد.