در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم شیما گفتگو خواهیم کرد که سالهاست در زمینه ورزش، فعالیت می کنند و به طور خاص در ورزش موتورسواری در مسابقات جهانی نیز شرکت داشتند و ضمن شنیدن تجربیات ایشان به بعضی از جنبه های اهمیت و فواید ورزش بر زندگی زنان اشاره خواهیم کرد.