در این قسمت می خواهیم به نقش و اهمیت موسیقی در زندگی بپردازیم و در  این خصوص با خواهر عزیزی به اسم نازنین گفتگو خواهیم کرد که سالهاست در زمینه موسیقی و بخصوص ساز پیانو تجربه و مطالعه دارند.