در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم ارغوان که در دوران بارداری هستند ،گفتگویی خواهیم داشت و چالش ها و نگرانی های ایشان و همچنین طریق فیض خدا را در این دوره خاص از زندگیشون که همزمان با دوران کرونا شده است، خواهیم شنید.