در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم آیدا که سالها در زمینه هنر نقاشی فعالیت می کنند، گفتگو خواهیم کرد تا ضمن شنیدن تجربیات و احساسات ایشون در این زمینه، نقش و تأثیر این هنر را در زندگی شخصی و اجتماعی مان بیشتر درک کنیم.