در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم «مژده» گفت‌وگو می‌کنیم که هم‌زمان با مادرشدن، به تحصیل و خدمات کلیسایی نیز مشغول بودند. می‌خواهیم از تجربیات و چالش‌هایشان بپرسیم. همچنین، بدانیم که چگونه راهکارها و طریق فیض خدا در مدیریت برنامه‌های زندگی‌شان عمل کرده است.