فصل  پنجم - قسمت ۱۱

ماموریت

به‌نظر شما، کدام‌یک از جنبه‌های فرهنگ و رفتار ایرانی در راستای اصول و تعالیم کتاب‌مقدس است و کدام‌یک مخالف آن؟ در برنامهٔ امروز، قصد داریم که به سه مورد منفی و سه مورد مثبت بپردازیم.

منفی‌ها:

 1. تعارف:
  • امثال۲۶:۲۴
  • متی۳۷:۵
 2. چشم‌و‌هم‌چشمی:
  • فیلیپیان۲: ۳-۴
  • خروج۱۷:۲۰
 3. داشتن تمثال و بت‌های دیگر :
  • خروج۲۰: ۴-۶
  • ۱قرنتیان۱۰: ۲۱-۲۲

مثبت‌ها:

 1. خدا‌ترسی:
  • خروج۲:۲۰
  • متی۲۲: ۳۷-۳۸
 2. دلسوزی و کمک به همسایه:
  • متی۳۹:۲۲
  • غلاطیان۱۳:۵
 3. مهمانوازی و سخاوتمندی:
  • ۱پطرس۹:۴
  • تیتوس۸:۱

شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

hovan@nlichurch.org