فصل پنجم - قسمت ۷

ماموریت

در دنیایی زندگی می کنیم که دیدگاه الویت مردم این است که برای کارهایی که کردند و حتی گاهاْ نکردند، تمام توجه و ستایش را به سمت خود جدب کنند. اما کتاب مقدس در رابطه با کارهایی که برای خدا و کلیسا انجام می دهیم چه تعلیمی می دهد و یک شخص مسیحی چه دیدگاه در رابطه با خدمت فروتاننه باید داشته باشد؟

 

در این برنامه به ۳ دلیلی که ما باید جلال کامل را در تمام خدماتمان به خدا بدهیم خواهیم پرداخت:

  • اول: باعث فروتنی و رشد شخصیت مسیحی ما می شود. فیلیپیان ۲: ۵-۱۱
  • دوم:  شهادت خوبی به عنوان شخص مسیحی خواهیم بود. کولسیان۱۷:۳
  • سوم: ما اجر خودمان را روزی در آسمان از خود عیسی مسیح دریافت خواهیم کرد. متی ۲۷:۱۶، متی۴۲:۱۰

شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

hovan@nlichurch.org