فصل پنجم - قسمت ۹

ماموریت

ما آنقدر به سر و صدا عادت کردیم که گاهی سکوت و خلوت برای ما عجیب است و داشتن سکوت برای ما سخت است.

آیا ته به حال به انضباط سکوت و خلوت فکر کرده اید و آن را در زندگیتان عملی کرده اید؟

سر و صدا فقط ما را از خود دور نمی کند بلکه ما را از خدا نیز دور می کند. مسیحی که از سکوت فراری است، نه تنها فقط از خود دوری می کند بلکه از خدا نیز دوری می کند.

  • اولین سکوتی که ما باید طالبش باشیم، سکوتی است که در خلوت یافت می شود. (سکوت بیرونی)
  • دومین نوع سکوت ما،  سکوت قلب و فکری است. (سکوت درونی)
  • سومین نوع سکوت، سکوت شخصی و خودمان است. (سکوت زبان)

در این برنامه با ما همراه شوید تا ببینم کتاب مقدس در رابطه با سکوت و خلوت و اهمیت آن در زندگی ما چه می گوید.

شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

hovan@nlichurch.org