فصل  پنجم - قسمت ۱۲

ماموریت

آیا می‌دانید چطور پیام‌های مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی و دیگر رسانه‌ها، بر ما تأثیر می‌گذارند و ذهن و زندگی‌ ما را درگیر خود می‌کنند؟

در این برنامه، به ۳ مورد اصلی سلاح ‌‌و ترفند شیطان که ما را از رابطه با مسیح و حفظ زندگی مسیحی دور می‌کنند، اشاره می‌کنیم.

مقدمه: رومیان۲:۱۲، یوحنا ۱۹:۱۵، کولسان۲:۳

۱- زن (هوس‌های نَفس): غلاطیان۱۹:۵، اول قرنتیان۱۸:۶، متی۲۸:۵

۲- زر (هوس‌های چشم): اول تیموتاوس۱۰:۶، متی۴۲:۶، عبرانیان۵:۱۳

۳- زور (غرور مال و مقام): اول یوحنا۲: ۱۵-۱۶، اول پطرس۱: ۲۴-۲۵، یوحنا۱۲: ۴۲-۴۳

شما می‌توانید پیشنهادها و انتقادات خود را برایمان ایمیل کنید:

hovan@nlichurch.org