زبان اصلی: عربی

به که پناه برم

بند ۱ به که پناه برم، چون غمها در رسند؟به که پناه برم، چون قلبم بشکند؟از بهر این حال زارم، اکنون...

ادامه مطلب

ای خداوند مهربان

بند ۱ ای خداوند مهربان، مسیح من توییدر تو بود نور و حیاتتویی شبان آسمانی بندگردان تنها ملجایم تو...

ادامه مطلب

نان روزانه

سه‌شنبه ۲۸ دی

پیدایش ۶:‏۱‏-۱۰

«اما نوح در نظر خداوند فیض یافت.» (آیۀ ۸)

تعمق در تصویر

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.