امروزه اخبار ما را با خبرهای ویران‌کننده یا ویرانی‌های آینده دائماً بمباران می‌کند. وقتی این خبر با خانهٔ ما فاصله دارد، باعث نگرانی زیادی نمی شود، اما وقتی این خبر به خانهٔ ما نزدیک می‌شود یا به اصطلاح در حیات‌پشتی ما اتفاق می‌افتد باید چه کار کنیم؟

این چیزی است که در رابطه با ویروس کُرُنا اتفاق افتاد. این‌طور نیست؟ اکنون خطرش به ما نزدیک شده است. هر چند که متخصصان توصیه می‌کنند که در خانه بمانیم، تماس‌مان را با افرادی که ممکن است آلوده شده باشند محدود کنیم، دست‌هایمان را کاملاً بشوییم، وقتی سرفه و عطسه می‌کنیم با آستین‌مان را جلوی دهانمان بگیریم و از‌‌دست‌زدن به صورت‌مان جلوگیری کنیم، اما به‌نظر می‌رسد که آنها نمی‌دانند در این مورد چه کار کنند و حتی برایشان سؤال است که این ویروس چگونه گسترش می‌یابد. اگر آنها در این مورد مطمئن نیستند، ما چگونه می‌توانیم بدانیم که چه کاری باید انجام دهیم؟ چگونه بفهمیم چطور از خودمان یا از فرزندانمان محافظت کنیم؟

خُب، شاید لازم نیست که بیشتر از این بدانیم. به هرحال، مگر خدا به اندازهٔ کافی بزرگ نیست که به این موضوع رسیدگی کند؟ چرا باید نگران باشیم؟ هیچ چیزی برای خدا غیرممکن نیست. ما در کلامش می‌بینیم که او دائماً از کسانی که دوستشان می‌داشت، حتی در برابر بلای عظیم محافظت کرد. مثل زمانی که نخست‌زادهٔ مصریان کشته شدند. حتی وقتی بلایای دیگر نیز نازل شد، خدا از هر یک از افراد قومش محافظت کرد. وقتی موسی تهدید به مرگ شد، او را مخفی کرده و بعد توسط همان کسانی که زندگیش را تهدید می‌کردند، بزرگ شد. نوح را نیز فراموش نکنید! وقتی سیل آمد، خدا کل خانوادهٔ او را در کشتی در امنیت نگاه داشت تا زمانی که خطر از بین رفت.

پس ما از چه بترسیم؟ چه چیزی می‌تواند به ضد ما عمل کند؟ هیچ چیز. آیا ما هم قوم او نیستیم؟ البته که هستیم. اگر ما زندگیمان را به او بسپاریم، او به ما نزدیک می‌شود. خدا همیشه به همهٔ نیازهای ما اهمیت می‌دهد. اجازه ندهید که فکر کنیم ویروس کُرُنا خدا را متعجب کرده است. خدا همه چیز را می‌داند، به‌یاد دارید؟

پس بیایید کنار بکشیم و منتظر شویم که محافظت او آشکار شود. او قومش را دوست دارد، ما قوم او هستیم و او وعده می‌دهد که هرگز ما را ترک یا رها نمی‌کند. او به‌خاطر وجود ویروس کُرُنا از ما دور نمی‌شود. او هنوز در کنار شماست. او هنوز در کنار همسر شماست. او هنوز در کنار فرزند شماست. او همیشه در کنارتان است و هیچ چیز نمی‌تواند بین ما و او قرار بگیرد. پس خوب است که برای محافظت به او روی آوریم. درست است که هیچ‌کس نمی‌داند چگونه این ویروس را متوقف کند، درست است که بسیار واگیردار است، اما خدا می‌تواند هر چیزی را در مسیرش متوقف کند، حتی نیروی پُرقدرت دریای سرخ یا رود اردن را. هیچ چیز برای خدا بیش از حد قدرتمند نیست. او می‌تواند از خانوادهٔ شما محافظت کند.

به او رو کنید. او شما و فرزندانتان را نجات خواهد داد. فقط به او نگاه کنید، از او کمک بطلبید و او در کنارتان خواهد بود، از شما محافظت کرده و از شما و کسانی که تحت مراقبت شما هستند، مراقبت خواهد کرد؛ چون با خداوند، امنیت هست. او در توفان در کنار شماست، کافی است که نیازهایتان را برای او آشکار کنید و او حتماً به کمک شما خواهد آمد.