:برای مطالعهٔ بیشتر در این باب می‌توانید به مقالهٔ زیر مراجعه فرمایید.

«نقض حقوق دیگر در اِعمال مجازات اعدام»