اخبار ادیان شماره ۱۷۷ – ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲

نگاهی کوتاه به اخبار و رویدادهایی که در هفتهٔ گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.