سیل نوروز ۱۳۹۸

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای استانهای مختلف ایران پس از سیل رخ داده است.