اخبار ادیان شماره ۳۸ – ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۹ 

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.