اخبار ادیان شماره ۵۰ – ۵ اکتبر ۲۰۱۹

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.