اخبار ادیان شماره ۶۰ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.