اخبار ادیان شماره ۶۴ – ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.