اخبار ادیان شماره ۱۴۵ – ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

نگاهی کوتاه به اخبار و رویدادهایی که در هفتهٔ گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.