اخبار ادیان شماره ۱۵۷ – ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲

نگاهی کوتاه به اخبار و رویدادهایی که در هفتهٔ گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.