برنامهٔ «نیایش»

این اپلیکیشن دعوتی است صمیمانه به جهت تعمق و مراقبه در حضور خدای قدوس.

آدم کجا هستی؟

پیدایش ۳: ۹

جوهر نیایش در جستجو و روبه‌رو‌شدنْ خود را آشکار می‌سازد. روبه‌رو‌شدنی که بر رابطه‌ای دو طرفه از جُستن و یافتن استوار است. خداوندی که به محبت جاودان خویش، انسان گمگشته را فرا می‌خواند و پاسخی که انسان به این دعوت متعالی می‌دهد.

این اپلیکیشن کوششی است برای فارسی زبانان که همانند نیاکان خویش؛ مجوسیان، در جستجوی منجی، جوهرۀ نیایش را نه‌تنها در یافتن، بلکه در کاویدن، حرکت و روبه‌رو‌شدن بیابند. روبه‌رو‌شدنی سرشار از صمیمیت و فروتنی با خدای قدوس.

این اپلیکیشن بر آن است شنوندگان را به روبه‌رو‌شدنی فراتر از کلمات و عبارات فراخواند. بدین منظور، از دوشنبه تا جمعه یک تعمق به‌جهت نیایش تولید گردیده و برای روزهای شنبه و یکشنبه تنها به یک متن بسنده شده است. فایل‌های صوتی‌ که برای هر روز در نظر گرفته شده، شامل؛ موسیقی، آیاتی از کتاب مقدس، تاملات و سوالاتی جهت راهنمایی در دعا و تفکر می‌باشد.

امید ما این است که این اپلیکیشن، شما را در زندگی روحانی یاری رساند.