دسته: سراییدن در تاریکی

Loading

نان روزانه

شنبه ۴ بهمن

متی ۲۶‏:‏۱۷‏-‏۳۵

«”حتی اگر لازم باشد با تو بمیرم، انکارت نخواهم کرد.“ سایر شاگردان نیز چنین گفتند.» (آیهٔ ۳۵)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۴ بهمن

ایماندار «مخفی»، همکار خدا

استر ۱۴:۴

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.