برچسب: بخشش

Loading

نان روزانه

یکشنبه ۱۱ خرداد

۱قرنتیان ۱۲:‏۳ب‏-۱۳

«…در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم.» (آیهٔ ۱۳)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۱ خرداد

خانهٔ دعا، خانهٔ امن

مزمور ۴:۹۱

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.