برچسب: طردشدگی

Loading

نان روزانه

چهارشنبه ۱۳ آذر

اشعیا ۲۸:‏۱‏-۱۳

«... اما نخواستند بشنوند.» (آیۀ ۱۲)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۳ آذر

کانالِ انتقالِ فیضِ او

ایوب ۹:۱

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.