برچسب: طردشدگی

Loading

نان روزانه

دوشنبه ۱۸ اسفند

پیدایش ۴۹‏:‏۳۳‏-۵۰ تا آخر

«از تو تمنا دارم بدی‌های برادرانت و گناهانشان را ببخشایی…» (۵۰‏:‏۱۷)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۸ اسفند

اتهام علیه دکتر بیمارستان

اول پطرس ۵:‌۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.