در فصل ۷ اعمال رسولان، اولین مسیحی شهید می‌شود. استیفان، یهودی که یونانی زبان است و در اورشلیم زندگی می‌کند، سنگسار می‌شود و به شهادت می‌رسد.