هنگامی که همه چیز به اشتباه پیش می‌رود و رشد به کندی شکل می‌گیرد، زمانی که دشمنان پیروز می‌شوند و تمامی نقاط ضعف به روی آب می‌آیند، زمانی سرطان حمله می‌کند و دولتها قوانین سختتری را پیاده می‌کنند، زمانی که قاضیان به راحتی رشوه می‌گیرند و قاتلان آزادانه در شهر پرسه می‌زنند…