امروز، صلیب یکی از معروف ترین نمادهای جهان است. اما کلیسای اولیه از این نماد خیلی استفاده نمی‌کرد. البته درباره قدرت مرگ و زندگی صلیب صحبت می‌کرد. درهرحال برای کلیسای اولیه، صلیب ابزار شکنجه و اعدام بود و هیچ مصرف هنری نداشت…