نوزاد دزدیده شده‌ای که پیام شجاعت را به مردم یک روستا اعلام کرد.