چه اتفاقی می‌افتاد اگر مسیح خودش روی یک مبل می‌نشست و با ما سخن می‌گفت؟