دسته: سوگواری

Loading

نان روزانه

دوشنبه ۳۰ فروردین

افسسیان ۱:‏۱-‏۱۴

«متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح.» (آیهٔ ۳)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۳۰ فروردین

خداوندا، جانم را برهان

مزمور ۶

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.