در اوج تاریکی شب،‌ مردی را در زنبیلی یک متری، از پنجره‌ ساختمانی به پایین می‌‌فرستند! وقتی که زنبیل به زمین می‌رسد، مردی که در اوایل ۳۰ سالگی است از آن خارج می‌شود. او بسرعت در دل سیاه شب به سمت بیابان، پا به فرار می‌گذارد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.